ניהול הבטיחות
בעבודה
צור קשר
מאמרים
פרוייקטים
גלריות
דפי מידע לממונה
הדרכות
פרופיל
ראשי
חובותיו וסמכויותיו של נאמן בטיחות

מאת: פב"ט

הודעה על נאמן בטיחות ותחילת כהונתו:
מי שנבחר או נתמנה נאמן בטיחות וקיבל על עצמו את התפקיד יודיע על כך בכתב למעבידו, ואם יש ועד עובדים במקום, יאשר הועד את ההודעה;
העתק ההודעה יישלח על ידי המעביד בדואר רשום למפקח עבודה אזורי ותחילת כהונתו של הנאמן תהיה מתאריך מתן ההודעה למעביד.

חובות וסמכויות של נאמן בטיחות
ואלה חובותיו וסמכויותיו של נאמן בטיחות:
1.לעמוד על תנאי הבטיחות והגהות ולפעול למען שיפורם;
2.להדריך את העובדים ולייעץ להם בכל הנוגע לשיפור הבטיחות והגהות;
3.להודיע בכתב למעביד או לבא כוחו על ליקויים בשטח הבטיחות והגהות; העתק מכתב ההודעה יימסר ביד או בדואר רשום למפקח עבודה אזורי;
4.לעיין בכל פנקס, תעודה, דין וחשבון או כל מסמך אחר הנוגעים לבטיחות ולגהות שחובה לנהלו, לקיימו או להגישו לפי חיקוק שביצועו בידי שר העבודה;
5.להילוות למפקח עבודה בביקוריו במפעל.

חובות המעביד
המעביד -
1.ייתן לנאמן הבטיחות את ההקלות הנאותות למילוי תפקידו ויעודד אותו בפעולותיו;
2.ינקוט באמצעים מתאימים לתיקון ליקויים שעליהם נמסרה לו הודעה כדין על ידי נאמן בטיחות, ואם לא עשה כן ימסור לנאמן הבטיחות, תוך זמן מתקבל על הדעת, הודעה מנומקת בכתב וישלח העתק הודעתו במכתב רשום למפקח עבודה אזורי.

הגנה על נאמן בטיחות:
לא יפגע המעביד בתנאי עבודתו של נאמן בטיחות ובמעמדו בעבודה ולא יפטרו בשל פעולותיו כנאמן בטיחות; הוראות סעיף 17(א)(2) יחולו, בשינויים המחויבים לפי העניין, על חילוקי דעות בין נאמן בטיחות לבין מעביד בקשר למעשי המעביד כאמור.

נאמני בטיחות במפעל שקיימת בו ועדת בטיחות:
מפעל שקיימת בו ועדת בטיחות, יהיו נציגי העובדים בוועדה, וכן עובדים אחרים שמינתה הועדה, הנאמנים לענייני בטיחות וגהות באותו מפעל.

נאמני בטיחות במפעל שאין בו ועדת בטיחות:
א.מפעל שאין בו ועדת בטיחות רשאים העובדים לבחור מבניהם או למנות נאמנים לענייני בטיחות וגהות במספר שיאושר על ידי מפקח עבודה אזורי.
ב.דרך בחירתם או מינויים של נאמנים לפי סעיף קטן (א), תקופת כהונתם והסגולות שיש להתחשב בהן בבחירתם או במינויים, ייקבעו בתקנות.

הדרכת נאמני בטיחות:
מחזיק במקום עבודה יכשיר את נאמני הבטיחות ואת חברי ועדת הבטיחות כמשמעותם בפרק השני לחוק, לביצוע תפקידיהם לפי סעיף 14 לחוק; הכשרה כאמור תינתן באמצעות המוסד לבטיחות ולגהות או מוסד או אדם אחר שאישר לכך מפקח עבודה ראשי.
חזרה לעמוד קודם
ראשי
חוקים ותקנות
פורום בטיחות
חקירת תאונות
חידושים
אתרי בטיחות
ספקים
הורדת קבצים
צור קשר
מספר הכניסות שהיו באתר 175745 כל הזכויות שמורות ©האתר נבנה על ידי אפריקום מערכות