ניהול הבטיחות
בעבודה
צור קשר
מאמרים
פרוייקטים
גלריות
דפי מידע לממונה
הדרכות
פרופיל
ראשי
תקציר דרישות מתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה)

מאת: משרד התמ"ת

1.מה מוגדר כ"עבודה בגובה"?
עבודה בגובה היא כל עבודה שבשלה עלול ליפול אדם לעומק העולה על 2 מטר ושנתקיים בה אחד מאלה:
(א) לא הותקנו עבודה משטח עבודה או מדרכת מעבר עם גידור או מעקה תקני ואמצעי גישה נאותים ובטוחים.
(ב) העבודה מצריכה את הטיית גוף האדם ביותר מ- 45 מעלות מעבר לגידור או למעקה של משטח העבודה או מדרכת המעבר.
(ג) עבודה המתבצעת מתוך בימה מתחממת ניידת, סל להרמת אדם או פיגום ממוכן, למעט עבודת אחסון פריטים על גבי מדפים בתוך מבנה מקורה.

2. האם כל עובד בגובה מחויב בהכשרה או הדרכה?
עבודת טיפוס תרנים וכן עבודת גלישה מחייבות הכשרה באמצעות מוסד שאושר ע"י מפקח עבודה ראשי לביצוע הכשרות אלה.
עבודות אחרות בגובה כדוגמת טיפוס על סולם, עבודה על גגות, עבודה מתוך סלי הרמה וכל עבודה העונה להגדרת עבודה בגובה מחייבת הדרכה ע"י אדם בעל נסיון לביצוע עבודות אלה שאושר ע"י מפקח עבודה ראשי ויכול שההדרכה תעשה במסגרת פנים מפעלית.

3. מי יכול להיות מאושר ע"י מפקח עבודה ראשי לביצוע הכשרות אלה?
בעקרון, ממונה על בטיחות בעל אישור כשירות , מנהל עבודה מאושר בבניה, מנהל מוסך לכלים חקלאיים, בעלי נסיון של שנתיים לפחות בהפעלת ציוד הבטיחות והמתקנים הנדרשים, המכירים את השימוש בהם, בדיקתם וכיוצ"ב.

4. האם כל אדם צריך לעבור הדרכה בכל סוגי הפעילויות והמתקנים בעבודה בגובה?
לא. עובד צריך לעבור הדרכה, אך ורק בתחומי העיסוק השוטף שלו וכך ירשם ויתועד בכתב המינוי שיקבל עם סיום ההדרכה.

5. האם קיימת חובת שימוש בציוד מגן אישי (צמ"א) להגנה מפני נפילה מגובה?
כל עבודה המוגדרת כעבודה בגובה מחיבת שימוש בצמ"א להגנה מפני נפילה מגובה, לרבות שימוש ברתמת בטיחות המחוברת למערכת לבלימת נפילה, שימוש בקסדת מגן, שימוש בנעליים למניעת החלקה וכיוצ"ב.
יוצא מן הכלל, הוא השימוש בסולם שגובהו עד ל- 4.5 מטר, שאינו מחייב שימוש בצמ"א וכן טיפוס עגורנאי מוסמך על סולם בעגורן צריח לצורך הפעלתו.

6. מדוע יש צורך בשימוש בצמ"א, כאשר נעשה שימוש בסל הרמה תקני, בימה מתרוממת ניידת או בפיגום תלוי ממוכן?
היות וקיימת סכנה של התהפכות הכלי המרים בגלל חוסר יציבות רגעית, קיבוע לא תקין, חוסר מיומנות וכד'. רוב התאונות בכלים אלה יכולות להסתיים בנזק קל יחסית היות ומניתוח תאונות אלה עולה כי ברוב המקרים העובד מועף מתוך הסל /משטח העבודה ונחבט ברצפה, ולכן שימוש בצמ"א יבטיח את מיקומו באופן בטוח יותר.

7. האם קיימת חובת בדיקה רפואית לכל עובד בגובה?
החובה לביצוע בדיקה ע"י רופא תעסוקתי חלה אך ורק למטפסי תרנים גולשי בניין והמנהלים המקצועיים לתחומי עבודה אלה.
בעבודות אחרות בגובה אין חובה לביצוע בדיקה רפואית אך צריך לזכור כי עובד הנתון תחת השפעת סמים או משקאות משכרים, או שרוי במצב העלול לסכן את העובדים עימו, או מנוע מלבצע את עבודתו בבטחון, סביר מחמת מצב נפשו או מחמת חולשה או ליקוי גופני, אסור לו לבצע כל סוג של עבודה בגובה.

8. האם קיימות דרישות מיוחדות לשימוש בסולם שאינו קבוע?
התקנה קובעת מפורשת, כי יש להשתמש בסולמות העומדות בדרישות תקן ישראלי ת"י – 1847, שהוא תקן רשמי לסולמות.

9. אם כך, האם חל איסור מוחלט על שימוש בסולמות שאינם עומדים בתקן הישראלי?
לא. ניתן להשתמש בסולם עץ שאינו עומד בדרישות התקן הישראלי ובלבד שהוא מיועד למעבר בין מפלסים שונים בעבודות בניה בלבד והוא בנוי בחוזק ובדרישות יחודיות המפורטות בתקנה.

10. האם ניתן לבצע עבודות מעל לסולם?
ניתן לבצע עבודה מעל סולם, שאינה ממושכת או מאומצת ובלבד שהיא אינה מחייבת את הטיית גוף העובד באופן שעלול לגרום לאיבוד שיווי משקלו. כמו כן ניתן לבצע עבודה אחרת מעל לסולם ובלבד שהסולם מקובע כראוי והעובד מאובטח בצורה בטוחה למבנה יציב שעליו מתבצעת העבודה.

11. האם ניתן לבצע עבודה בסולם מפרקי כשהעובד נמצא עליו בתנוחת רכיבה מעל לראשו של הסולם?
ניתן לבצע עבודה כפי שפורטה בסעיף קודם, אך במגבלה שגובהו של הסולם קטן מ- 2 מטרים.

12. האם ניתן להסתפק בהדרכה לעבודה בגובה באופן חד-פעמי?
ההדרכה הינה לתקופה שלא תעלה על שנתיים ויש צורך לחדשה עם תום תקופתה. יש לזכור כי בסיום ההדרכה חותם מחזיק מקום העבודה והמדריך לעובד על כתב מינוי שחייב להיות ברשות העובד והעתקו בידי המעביד. בכתב מינוי זה נרשם תוקף המינוי לרבות סוגי הפעילויות בגובה המותרות לאותו עובד.

13. האם קיימת חובת רענון להכשרת גולשי בניין, מטפסי תרנים ומנהלים מקצועיים?
אכן, קיימת חובת רענון להכשרה שקיבל גולש הבניין מטפס התקנים או המנהל המקצועי. חובת הרענון מותנית בבדיקה רפואית חוזרת כאשר פרק זמן הרענון משתנה עם גיל העובד. עד גיל 30 – אחת ל- 3 שנים, עד לגיל 50 אחת לשנתיים, ומעל לגיל 50 פעם בשנה.

14. האם עפ"י דרישת התקנות נדרש היתר לביצוע עבודות גלישה – כפי שהדבר נעשה עד היום?
לא נדרש היתר לביצוע עבודות גלישה, אך בסמוך לכל תחילת עבודת גלישה קיימת חובה להודיע על ביצוע פעילות הגלישה למשרד מפקח עבודה אזורי באזור בו מתבצעת העבודה. ההודעה מתבצעת ע"ג טופס שאותו ניתן להשיג במשרדי מפקח העבודה האזורי.

15. האם ניתן לבצע פעילות כלשהי של עבודה בגובה ע"י עובד בודד?
התקנה קובעת במפורש כי כל סוג פעילות של עבודה בגובה, מחייבת עבודה של לפחות 2 עובדים, ובפעילות של טיפוס תרנים או עבודת גלישה, חובת נוכחות ופיקוח של המנהל המקצועי.

16. האם ניתן להשתמש בחגורת בטיחות?
לא. התקנות קובעות במפורש כי אין להשתמש בחגורת בטיחות כתחליף לרתמת בטיחות. אמנם, בתקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי) מצוין כי ניתן לעבוד בחגורת בטיחות.

17. האם טיפוס על תורן בכל גובה מחייב הכשרה כמטפס תרנים?
עבודת טיפוס תרנים שממנה עלול ליפול אדם לעומק הקטן מ – 4.5 מטרים אינה מחייבת הכשרה כמטפס תרנים, אלא במסגרת הדרכה פנים מפעלית לביצוע עבודה בגובה.

הבהרה:
מסמך זה מהווה תמצית בלבד לדרישות התקנות, אך אינו מחליף בשום אופן את דרישות התקנה המלאות כלשונן.

חזרה לעמוד קודם
ראשי
חוקים ותקנות
פורום בטיחות
חקירת תאונות
חידושים
אתרי בטיחות
ספקים
הורדת קבצים
צור קשר
מספר הכניסות שהיו באתר 175745 כל הזכויות שמורות ©האתר נבנה על ידי אפריקום מערכות